Схема за подпомагане на земеделски стопани за памук

 

Бюджетът по схемата за кампания 2015 е 2 345 603 евро. Ставката на ха е в размер на 702 евро и е определена в Регламент (ЕС) № 1307/2013.

 

Право на специално плащане за памук имат земеделските стопани, които са спазили следните правила:

1. памукът е произведен на територията на страната;

2. използваните сортове са вписани в Сортовата листа на Република България за съответната година или в Европейския каталог на полските култури, публикувани на електронната страница на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол;

3. минималната гъстота на посевите е не по-малко от 8000 бр./дка.

 

Кандидатите за подпомагане по схемата предоставят сключен договор за изкупуване на произведената от тях продукция от културата памук в срок до 1 декември на годината на кандидатстване в съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" по:

1. постоянния адрес на кандидата – физическо лице;

2. адреса на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.