Схема за обвързано подпомагане за биволи

 

Бюджетът за кампания 2015 е в размер на 2 767 713 евро. Ставката на глава животно се определя на база окончателния брой допустими животни по схемата за текущата кампания.

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за биволи имат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 10 и повече биволи.

Стопанството включва всички животновъдни обекти, регистрирани на името на земеделския стопанин по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, вписани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Биволи са биволските бици (мъжките биволи), биволиците, малакините и малачетата.

 

За да са допустими за подпомагане, животните трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), с еднакъв идентификационен номер;

2. да са регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

3. да имат ветеринарномедицински паспорт;

4. да са вписани в регистъра на стопанството.

 

Периодът на задържане на животните е 80 дни, считано от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

За Кампания 2015 периодът на задържане на животните е от 10 юни (включително) до 28 август (включително) 2015 г.

 

В зависимост от вида и броя на животните в стопанство земеделските стопани могат да заявят следните схеми:

 

 

ВАЖНО!

1. За едно животно може да се получи подпомагане само по една от изброените схеми.

2. Земеделските стопани могат да заменят заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по съответната схема към момента на замяната, при условие че извършат замяната на кравите, юниците или биволите в срок до 20 дни и на овцете-майки или козите-майки в срок до 10 дни от края на събитието, което я е наложило, и заявят писмено в срок до 7 работни дни от деня на замяната в съответния отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане” в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" извършената замяна.

3.  Земеделските стопани, които отглеждат 50 и повече овце-майки и/или кози-майки, могатда кандидатстват едновременно по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол и за Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки.