Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници

 

Бюджетът за кампания 2015 е в размер на 12 714 163 евро. Ставката на глава животно се определя на база окончателния брой допустими животни по схемата за текущата кампания.

Допустими за подпомагане по схемата са физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 5 и повече месодайни крави и/или юници, които са с предназначение за производство на месо.

Стопанството включва всички животновъдни обекти, регистрирани на името на земеделския стопанин по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, вписани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Юници по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници са женски говеда на възраст над 8 (осем) месеца, които още не са се отелвали, които в Интегрирана информационна система на БАБХ са вписани с предназначение за производство на месо.

Крави по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници са крави на възраст над 24 месеца, които в Интегрираната информационната система на БАБХ са вписани с предназначение за производство на месо.

 

За да са допустими за подпомагане, животните трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), с еднакъв идентификационен номер;

2. да са регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и да имат отбелязано предназначение „за месо“;

3. да имат ветеринарномедицински паспорт;

4. да са вписани в регистъра на стопанството.

Периодът на задържане на животните е 80 дни, считано от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

 

За Кампания 2015 периодът на задържане на животните е от 10 юни (включително) до 28 август (включително) 2015 г.