Схема за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол

 

Бюджетът за кампания 2015 е в размер на 11 707 851 евро. Ставката на глава животно се определя на база окончателния брой допустими животни по схемата за текущата кампания.

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол имат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които оглеждат в стопанството си 10 и повече млечни крави (с предназначение за производство на мляко) и/или месодайни крави (с предназначение за производство на месо), от които поне едно животно е под селекционен контрол.

Стопанството включва всички животновъдни обекти, регистрирани на името на земеделския стопанин по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, вписани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

 

За да са допустими за подпомагане, животните трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), с еднакъв идентификационен номер;

2. да са регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и да имат отбелязано предназначение „за мляко“ или „за месо“;

3. да имат ветеринарномедицински паспорт;

4. да са вписани в регистъра на стопанството.

 

За да се получи подпомагане по схемата, трябва да са спазени и следните условия, които удостоверяват, че животните са под селекционен контрол:

1. заявените за подпомагане животни да бъдат вписани в Родословната книга в съответствие с изискванията на Закона за животновъдството и тази информация да е отразена в Информационната система на БАБХ.

2. заявените за подпомагане животни да бъдат вписани в регистрите по чл.18 ал. 6 от Закона за животновъдство и тази информация да е отразена в Информационната система на БАБХ.

 

Информацията за животните под селекционен контрол се подава от съответните развъдни асоциации и се отразява в Интегрираната информационна система на БАБХ от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ).

Периодът на задържане на животните е 80 дни, считано от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

 

За Кампания 2015 периодът на задържане на животните е от 10 юни (включително) до 28 август (включително) 2015 г.

 

ВАЖНО! По схемата се заявяват само животни, които са под селекционен контрол и подпомагане по схемата се отпуска само за тях. Останалите животни в стопанството могат да получат подпомагане по схемите за млечни крави и/или месодайни крави.