Схема за обвързано подпомагане за млечни крави

 

Бюджетът за кампания 2015 е в размер на 23 919 001 евро. Ставката на глава животно се определя на база окончателния брой допустими животни по схемата за текущата кампания.

Допустими за подпомагане по схемата са физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 10 и повече млечни крави, които са с предназначение за производство на мляко. Стопанството включва всички животновъдни обекти, регистрирани на името на земеделския стопанин по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, вписани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Млечни крави са кравите на възраст над 24 месеца, които в Интегрираната информационната система на БАБХ са вписани с предназначение за производство на мляко.

Животновъдните обекти, в които се отглеждат крави с предназначение за мляко трябва да са категоризирани по реда на чл. 2 от Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти, като ферми за производство на краве мляко от Първа, Втора или Трета група.

За да са допустими за подпомагане, животните трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от (БАБХ), с еднакъв идентификационен номер;

2. да са регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и да имат отбелязано предназначение „за мляко“;

3. да имат ветеринарномедицински паспорт;

4. да са вписани в регистъра на стопанството.

Периодът на задържане на животните е 80 дни, считано от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

 

За Кампания 2015 периодът на задържане на животните е от 10 юни (включително) до 28 август (включително) 2015 г.

 

ВАЖНО!  Предназначението на животните „за мляко“ или „за месо“ се определя еднократно от земеделския стопанин, отбелязва се в Информационната система на БАБХ от обслужващия ветеринарен лекар и не може да бъде променяно. Не се допуска едновременно вписване на предназначение „за мляко“ и „за месо“. Промяната на предназначението на животните ги прави недопустими за подпомагане.