Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол

 

Бюджетът за кампания 2015 е в размер на 6 562 358 евро. Ставката на глава животно се определя на база окончателния брой допустими животни по схемата за текущата кампания.

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки имат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си:

1. 50 и повече овце-майки, от които поне едно животно е под селекционен контрол, или

2. 50 и повече кози-майки, от които поне едно животно е под селекционен контрол, или

3. 50 и повече овце-майки и кози-майки, от които поне едно животно е под селекционен контрол.

Стопанството включва всички животновъдни обекти, регистрирани на името на земеделския стопанин по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, вписани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

 

За да са допустими за подпомагане, животните трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да са идентифицирани с две идентични индивидуални ушни марки, в т.ч. животните, родени след 31.12.2009 г. да са идентифицирани с ушни марки, както следва: с обикновена ушна марка на едното ухо и с електронна ушна марка на другото ухо, с еднакъв идентификационен номер;

2. да са регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

3. да са вписани в регистъра на стопанството.

 

За да се получи подпомагане по схемата, трябва да са спазени и следните условия, които удостоверяват, че животните са под селекционен контрол:

1. заявените за подпомагане животни да бъдат вписани в Родословната книга в съответствие с изискванията на Закона за животновъдството и тази информация да е отразена в Информационната система на БАБХ;

2. заявените за подпомагане животни да бъдат вписани в регистрите по чл.18 ал. 6 от Закона за животновъдство и тази информация да е отразена в Информационната система на БАБХ.

Информацията за животните под селекционен контрол се подава от съответните развъдни асоциации и се отразява в Интегрираната информационна система на БАБХ от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ).

 

Периодът на задържане на животните е 80 дни, считано от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

За Кампания 2015 периодът на задържане на животните е от 10 юни (включително) до 28 август (включително) 2015 г.

 

ВАЖНО! По схемата се заявяват само животни, които са под селекционен контрол и подпомагане се отпуска само за тях. Допустима комбинация е едновременното деклариране на животни по схемата за селекционен контрол и по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки.