Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки

 

Бюджетът за кампания 2015 е в размер на 4 611 040 евро. Ставката на глава животно се определя на база окончателния брой допустими животни по схемата за текущата кампания.

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки имат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си:

  • от 10 до 49 (включително) овце-майки, или
  • от 10 до 49 (включително) кози-майки, или
  • от 10 до 49 (включително) овце-майки и кози-майки.

Стопанството включва всички животновъдни обекти, регистрирани на името на земеделския стопанин по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, вписани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Овца-майка или коза-майка е всяко женско животно от рода на овцете или козите, родило поне веднъж, или на възраст най-малко една година.

 

За да са допустими за подпомагане, животните трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да са идентифицирани с две идентични индивидуални ушни марки, в т.ч. животните, родени след 31.12.2009 г., да са идентифицирани с ушни марки, както следва: с обикновена ушна марка на едното ухо и с електронна ушна марка на другото ухо, с еднакъв идентификационен номер;

2. да са регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

3. да са вписани в регистъра на стопанството.

Периодът на задържане на животните е 80 дни, считано от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

 

За Кампания 2015 периодът на задържане на животните е от 10 юни (включително) до 28 август (включително) 2015 г.