Схема преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки (обвързана с производството)

 

Бюджетът по схемата за кампания 2015 е 20 576 250 евро. Ставката на глава животно се определя на база окончателния брой допустими животни по схемата за текущата кампания.

Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки имат земеделските стопани, които отглеждат в стопанствата си: 50 или повече овце-майки, или 50 или повече кози-майки, или 50 или повече овце-майки и/или кози-майки, регистрирани в Информационната система на БАБХ.

Стопанството включва всички животновъдни обекти, регистрирани на името на земеделския стопанин по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, вписани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

 

За да са допустими за подпомагане, животните трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да са идентифицирани с две идентични индивидуални ушни марки, в т.ч. животните, родени след 31.12.2009 г. да са идентифицирани с ушни марки, както следва: с обикновена ушна марка на едното ухо и с електронна ушна марка на другото ухо, с еднакъв идентификационен номер;

2. да са регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

3. да са вписани в регистъра на стопанството.

 

Период на задържане на животните – най-малко 80 % от заявените овце майки и/или кози майки най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

 

За Кампания 2015 периодът на задържане на животните е от 10 юни (включително) до 17 септември (включително) 2015 г.

Земеделските стопани, които заявяват подпомагане само за преходна национална помощ, не са задължени да се регистрират като земеделски стопани.

 

Съобразно вида и броя на отглежданите от Вас животни, можете да получите преходна национална помощ: