Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (в оранжерии)

 

Бюджетът по схемата за кампания 2015 е 2 650 000 евро. Ставката на хектар се определя на база окончателния размер на допустимата площ по схемата за текущата кампания.

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци оранжерийно производство имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват минимум 0,5 ха допустими площи със зеленчуци – оранжерийно производство (заедно или поотделно) от следните видове култури: домати, пипер, краставици и/или със зеленчуци – полско производство (заедно или поотделно) от следните видове култури: домати, пипер, краставици, корнишони, главесто зеле, кромид лук (зрял), патладжан, моркови, грах (зелен), зелен фасул, чесън (зрял), картофи, дини, пъпеши и тикви.

 

Подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци се предоставя само за следните видове култури в оранжерии:

  • Домати;
  • Пипер;
  • Краставици.

 

Площите трябва да бъдат допустими за подпомагане по СЕПП, минималният размер на парцела да е 0.1 ха и от площите да е получен поне минимален добив от съответната култура, която е заявена за подпомагане.

Подпомагането ще бъде на хектар отглеждана култура. На подпомагане подлежат допустимите площи, за които има реализиран минимален добив от заявената култура съгласно списъка:

 

Култури (оранжерийно производство)

Добив кг/дка

Домати (отопляеми оранжерии)

16 200

Домати (неотопляеми оранжерии)

7 200

Пипер (отопляеми оранжерии)

7 200

Пипер (неотопляеми оранжерии)

4 500

Краставици (отопляеми оранжерии)

19 800

Краставици (неотопляеми оранжерии)

8 100

 

Кандидатите по схемата, които имат площи със сертифицирано биологично производство, удостоверяват минимални добиви от заявените площи със сертифицирано биологично производство за съответната култура в размер на 75% от минималните добиви.

Когато не е спазен минималния добив за заявените площи по схемата, подпомагането се намалява и се изчислява на база допустима площ, за която той е достигнат. При надвишаване на минималния добив, помощта се изчислява на база допустимата площ със зеленчуци (оранжерийно производство).

 

Необходимо е да бъдат представени документи, доказващи реализацията на продукцията от съответните площи. Такива документи са:

1. Фактури за изкупена продукция

2. Кантарни бележки

3. Сладови разписки

4. Договори за покупко-продажба

5. Приемо-предавателни протоколи

 

По силата на чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ, данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство, издават документ за придобитите от тях доходи, съдържащ реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството. Реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството са:

1. наименование и номер, съдържащ арабски цифри;

2. дата на издаване;

3. наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от ДОПК на издателя и получателя;

4. предмет и стойностно изражение на стопанската операция;

5. име, фамилия и подпис на съставителя.

 

ВАЖНО! Освен подаването на заявление за подпомагане за кампания 2015 в периода 1 до 31 януари 2016 г. кандидатите следва да представят и декларация по образец за произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи, които доказват нейната реализация, в съответните областни дирекции на Държавен фонд "Земеделие", отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане". Представените документи ще бъдат изпращани за проверка в НАП.

 

За да получите подпомагане по схемата, трябва:

  • Да регистрирате правните основания на площите, които ще заявите в общинската служба по земеделие.
  • Да се регистрирате като земеделски стопанин в общинската служба по земеделие.
  • Да подадете общо заявление за подпомагане, в което да отбележите всички схеми, на които имате право и желаете да заявите.
  • Да събирате документите, с които реализирате произведената от Вас продукция през годината за кандидатстване.
  • Да подадете декларация образец и документи, доказващи че сте реализирали минимален добив.

 

Кандидатите по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци могат да получат подпомагане и по други схеми за директни плащания на площ – по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), зелено директно плащане и преразпределително плащане за първите 30 ха от стопанството си.