Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (полско производство)

 

Бюджетът по схемата за кампания 2015 е 17 861 580 евро. Ставката на хектар се определя на база окончателния размер на допустимата площ по схемата за текущата кампания.

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват минимум 0,5 ха допустими площи със зеленчуци – полско производство (заедно или поотделно) от следните видове култури: домати, пипер, краставици, корнишони, главесто зеле, кромид лук (зрял), патладжан, моркови, грах (зелен), зелен фасул, чесън (зрял), картофи, дини, пъпеши и тикви, и/или със зеленчуци – оранжерийно производство (заедно или поотделно) от следните видове култури: домати, пипер, краставици,

 

Подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за полски зеленчуци се получава само за площите от следните видове култури полско производство:

 • Домати;
 • Пипер;
 • Краставици;
 • Корнишони;
 • Главесто зеле;
 • Кромид лук (зрял);
 • Патладжан;
 • Моркови;
 • Грах (зелен);
 • Зелен фасул;
 • Чесън (зрял);
 • Картофи;
 • Дини;
 • Пъпеши;
 • Тикви .

 

Площите трябва да бъдат допустими за подпомагане по СЕПП, минималният размер на парцела да е 0.1 ха и от площите да е получен поне минимален добив от съответната култура, която е заявена за подпомагане.

 

Подпомагането ще бъде на хектар отглеждана култура. На подпомагане подлежат допустимите площи, за които има реализиран минимален добив от заявената култура съгласно списъка:

Култури (полско производство)

Добив кг/дка

Домати

1 521

Пипер

1 138

Краставици

1 000

Корнишони

958

Главесто зеле

1 746

Кромид лук (зрял)

766

Патладжан

1 898

Моркови

1 096

Грах (зелен)

202

Зелен фасул

412

Чесън (зрял)

351

Картофи

1 015

Дини

1 382

Пъпеши

839

Тикви

471

 

Кандидатите по схемата, които имат площи със сертифицирано биологично производство, удостоверяват минимални добиви от заявените площи със сертифицирано биологично производство за съответната култура в размер на 75% от минималните добиви.

Когато не е спазен минималния добив за заявените площи по схемата, подпомагането се намалява и се изчислява на база допустима площ, за която той е достигнат. При надвишаване на минималния добив, помощта се изчислява на база допустимата площ със зеленчуци.

 

Необходимо е да бъдат представени документи, доказващи реализацията на продукцията от съответните площи. Такива документи са:

1. Фактури за изкупена продукция

2. Кантарни бележки

3. Сладови разписки

4. Договори за покупко-продажба

5. Приемо-предавателни протоколи

 

По силата на чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ, данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство, издават документ за придобитите от тях доходи, съдържащ реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството. Реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството са:

1. наименование и номер, съдържащ арабски цифри;

2. дата на издаване;

3. наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от ДОПК на издателя и получателя;

4. предмет и стойностно изражение на стопанската операция;

5. име, фамилия и подпис на съставителя.

 

ВАЖНО! Освен подаването на заявление за подпомагане за кампания 2015 в периода 1 до 31 януари 2016 г. кандидатите следва да представят и декларация по образец за произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи, които доказват нейната реализация, в съответните областни дирекции на Държавен фонд "Земеделие", отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане". Представените документи ще бъдат изпращани за проверка в НАП.

 

За да получите подпомагане по схемата, трябва:

 • Да регистрирате правните основания на площите, които ще заявите в общинската служба по земеделие.
 • Да се регистрирате като земеделски стопанин в общинската служба по земеделие.
 • Да подадете общо заявление за подпомагане, в което да отбележите всички схеми, на които имате право и желаете да заявите.
 • Да събирате документите, с които реализирате произведената от Вас продукция през годината за кандидатстване.
 • Да подадете декларация образец и документи, доказващи че сте реализирали минимален добив.