Схема за обвързано подпомагане за плодове

 

Бюджетът по схемата за кампания 2015 е 20 024 464 евро. Ставката на хектар се определя на база окончателния размер на допустимата площ по схемата за текущата кампания.

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за плодове имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват минимум 0,5 хектара допустими площи (заедно или по отделно) от следните видове култури:

 • Ягоди;
 • Малини;
 • Ябълки;
 • Круши;
 • Кайсии/ зарзали;
 • Праскови/ нектарини;
 • Сливи (Prunus domestica);
 • Череши;
 • Вишни;
 • Орехи;
 • Десертно грозде.

 

Площите трябва да бъдат допустими за подпомагане по СЕПП, минималният размер на парцела да е 0.1 ха и от площите да е получен поне минимален добив от съответната култура, която е заявена за подпомагане.

 

Подпомагането ще бъде на хектар отглеждана култура. На подпомагане подлежат допустимите площи, за които има реализиран минимален добив от заявената култура съгласно списъка:

 

Култури

Добив кг/дка

Ябълки

434

Круши

269

Кайсии/ зарзали

185

Праскови/ нектарини

251

Сливи (Prunus domestica)

302

Череши

227

Вишни

179

Ягоди

442

Орехи

45

Малини

329

Десертно грозде

264

 

Кандидатите по схемата, които имат площи със сертифицирано биологично производство, удостоверяват минимални добиви от заявените площи със сертифицирано биологично производство за съответната култура в размер на 75% от минималните добиви.

Когато не е спазен минималния добив за заявените площи по схемата, подпомагането се намалява и се изчислява на база допустима площ, за която той е достигнат. При надвишаване на минималния добив, помощта се изчислява на база допустимата площ с плодове.

 

Необходимо е да бъдат представени документи, доказващи реализацията на продукцията от съответните площи. Такива документи са:

1. Фактури за изкупена продукция

2. Кантарни бележки

3. Сладови разписки

4. Договори за покупко-продажба

5. Приемо-предавателни протоколи

 

По силата на чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ, данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство, издават документ за придобитите от тях доходи, съдържащ реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството. Реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството са:

1. наименование и номер, съдържащ арабски цифри;

2. дата на издаване;

3. наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от ДОПК на издателя и получателя;

4. предмет и стойностно изражение на стопанската операция;

5. име, фамилия и подпис на съставителя.

 

ВАЖНО! Освен подаването на заявление за подпомагане за кампания 2015 в периода 1 до 31 януари 2016 г. кандидатите следва да представят и декларация по образец за произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи, които доказват нейната реализация, в съответните областни дирекции на Държавен фонд "Земеделие", отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане". Представените документи ще бъдат изпращани за проверка в НАП.

 

За да получите подпомагане по схемата, трябва:

 • Да регистрирате правните основания на площите, които ще заявите в общинската служба по земеделие.
 • Да се регистрирате като земеделски стопанин в общинската служба по земеделие.
 • Да подадете общо заявление за подпомагане, в което да отбележите всички схеми, на които имате право и желаете да заявите.
 • Да събирате документите, с които реализирате произведената от Вас продукция през годината за кандидатстване.
 • Да подадете декларация образец и документи, доказващи че сте реализирали минимален добив.