Схема за дребни земеделски стопани

 

Подпомагането се формира ежегодно и индивидуално за всеки отделен бенефициент в зависимост от заявените схеми, като не надвишава 1 250 евро, а плащанията в размер до 500 евро се закръглят на 500 евро.

Кандидатстване по схемата за дребни земеделски стопани ще бъде възможно единствено през 2015 г. Бенефициентите по схемата са освободени от изпълнението на зелените изисквания и от контрол на изискванията за кръстосано съответствие.

 

Земеделските стопани, които искат да се включат в схемата:

1. Подават заявление за подпомагане в периода 1 март – 9 юни 2015 г., като заявят участие всички схеми и мерки, на чиито условия отговарят;

2. След края на кампанията по прием на заявления за кампания 2015 и приключване на кръстосани проверки по подадените заявления, ДФ „Земеделие“ – РА ще информира земеделските стопани за индикативния размер на подпомагане, който биха получили в зависимост от отбелязаните в заявлението им схеми за подпомагане. Писма ще получат фермерите, при които размерът на подпомагане по всички заявени схеми е до 1 250 евро. На база информацията в писмото, кандидатът ще прецени дали да участва в схемата за дребни земеделски стопани

3. При взимане на решение за влизане в схемата кандидатите, трябва да подадат и отделно заявление за участие в срок до 15 октомври 2015 г. Подаването на заявление за участие по схемата за дребни земеделски стопани ще означава, че земеделският стопанин се отказва от плащането по останалите схеми за директни плащания (с изключение на плащането по схемите за преходна национална помощ) и ще получи подпомагане само по схемата за дребни земеделски стопани.

 

ВАЖНО! През целия период на участието си в схемата, стопаните трябва да поддържат най-малко размера на допустимата площ, определена на база на подаденото заявление за кампания 2015.

 

Отказ от участие

Бенефициентите могат да се прекратят участие в схемата, като отбележат в заявлението за подпомагане за следваща кампания отказ от схемата. В този случай дължимото финансово подпомагане ще бъде отпуснато на база заявените схеми за директни плащания. Не се допуска повторно включване в схемата след 15 октомври 2015 г.