Подмярка 6.4 – “Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”

 

Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности е от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони. Насърчаването на инвестиционните дейности ще подпомогне създаването на заетост и ще ускори диверсификацията на неземеделските дейности. Подмярката ще подпомогне развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“. Подмярка 6.4 – "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" цели и насърчава:

  • Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелената икономика“;
  • Проекти, включващи иновации;
  • Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм;

За да не се ограничава подмярката, са определени две операции, под които тя да функционира. Бенефициентите се разпределят според размера на стопанствата:

 

Над 8000 евро СПО: Операция 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"

 

Под 8000 евро СПО: Операция 6.4.2 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитието на малки стопанства"