Тази тема съдържа 0 отговора, има 1 участник, и последно в нея писа "Съвети в земеделието" ООД "Съвети в земеделието" ООД преди 4 години, 2 месеца

Преглеждане на 1 пост (от общо 1)
Автор Отговори
Автор Отговори
19.01.2014 at 13:45 #1249
"Съвети в земеделието" ООД
"Съвети в земеделието" ООД
Експерт

Мерките, посочени в настоящият пост са извадка от проект на регламент за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Регламента е в работен вариант, като предстои изготвянето му в окончателен вариант. Главно насоките за работа, кандидатстване и изисквания за следващия програмен период ще са това. Коренни промени няма да има, ако ще се правят корекции – то те ще бъдат минимални и изискванията ще се дефинират с по-голяма точност. Приятно четене и дано намерите нещо, което ще Ви е полезно!

 

Чл.15 –Трансфер на знания и действия по осведомяване

(съответства на настоящата мярка 111–в сравнение с регламент 1698/2005 -допълнени са условия, които са близки до нашата мярка в момента)

 

Ново

освен курсове, семинари и индивидуално обучение

В случай на демонстрационни проектиподпомагането може да включва и съответните разходи за инвестиции

Допустими са освен разходите за път, настаняване и дневните командировъчни на участниците, и разходите за заместници на селскостопанските производители.

 

 

Чл.16 –Консултантски услуги, услуги по управление и услуги по заместване в стопанствата – аналог на настоящата мярка 114

Подпомагането по тази мярка се предоставя за подпомагане на

селскостопанските производители

горските производители

МСП в селските райони

Използването на консултантски услуги е за подобряване на икономическите и екологичните показатели, както и на климатичната съобразеност и устойчивост на изменението на климата на техните стопанства, предприятия и/или инвестиции.

Ново е подпомагането за насърчаване на обучението на консултанти, за което се предоставят до 200000 евро на три години.

 

 

Чл.17 –Схеми за качество за селскостопански продукти и храни

Подпомагането по тази мярка обхваща присъединяването на нови селскостопански производители към:

а) схеми за качество за селскостопанските продукти, памука или храните, установени от законодателството на ЕС;

б) схеми за качество за селскостопанските продукти, памука или храните, които държавите-членки признават като отговарящи на специални критерии:

в) схеми за доброволно сертифициране на селскостопански продукти, които държавите-членки признават като съблюдаващи насоките за най-добри практики на ЕС за прилагане на схеми за доброволно сертифициране на селскостопански продукти и храни.

 

 

Чл.18 –Инвестиции във физически активи

Подпомагането по тази мярка обхваща материални и/или нематериални инвестиции, които:

а) подобряват общата производителност на земеделското стопанствосегашна мярка 121

б) са свързани с преработка, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопанските продукти в обхвата на приложение І на Договора или на памука. Резултатът от производствения процес може да бъде продукт, който не е включен в обхвата на това приложение –сегашна мярка 123с добавяне на памука.

в) се отнасят до инфраструктура свързана с развитието и адаптираното на селското стопанство, включително достъп до земеделска и горска земя, обединяване и подобряване на земи, енергоснабдяване и управление на водите –сегашна мярка 125

г) представляват инвестиции в непроизводствени дейности, свързани с постигане на агро-екологичните ангажименти и ангажиментите за опазване на околната среда в горите, състоянието на запазване на биологичното разнообразие на местообитанията и видовете, както и с увеличаване на привлекателността на районите от Натура 2000 или други райони с висока природна стойност, които следва да се определят в програмата.–в настоящия програмен период подобни мерки са посочени в чл.36, а, (vi) ичл.36, а, (vii) –не ги прилагаме.

 

Чл.18 –Инвестиции във физически активи

Подпомагането по тази мярка е ограничено до максималните размери на помощта, установени в приложение I.

Селско стопанство: 50% -в по-слабо развитите райони, 40% в други райони;

Тези максимални размери могат да се увеличат (с 20 %, ако максималното комбинирано подпомагане не надвишава 90%) за:

млади селскостопански производители,

колективни инвестиции и интегрирани проекти, които включват подпомагане в рамките на повече от една мярка,

инвестиции в райони със значителни природни ограничения съгласно член 33, параграф 3 и

дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост в съответствие с размерите на помощта, определени в приложение I.

 

Преработка и предлагане на пазара на продукти от приложение І: 50% в по-слабо развитите райони, 40% в други райони;

Ставката може да се увеличи с 20% за дейности, подпомагани в рамките на ЕПИ (европейско партньорство за иновации).

 

Чл.19 –Възстановяване на селскостопанския потенциал, разрушен от природни бедствия и катастрофични събития, и въвеждане на подходящи превантивни мерки

подобна е на сегашна мярка 126

Подпомагането по тази мярка обхваща:

а) инвестициите в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия и катастрофични събития; и

б) инвестиции за възстановяване потенциалана земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, разрушени от природни бедствия и катастрофични събития.

 

Чл.20 –Развитие на стопанства и предприятия

Подпомагането по тази мярка обхваща:

а)стартова помощ за:

i) млади селскостопански производители(сегашна мярка 112). Подпомагането се предоставя на млади селскостопански производители;

ii) неселскостопански дейности в селските райони(сегашна мярка 311 и мярка 312 само за стартиране) Подпомагането се предоставя на селскостопански производители или членове на земеделското стопанство, които стартират неселскостопански дейности, и на микро-и малки предприятия в селските райони, извършващи неселскостопански дейности.

iii) развитието на малки стопанства. Подпомагането се предоставя на малки стопанства, определени от държавите-членки.

б) инвестиции в неселскостопански дейности(сегашна мярка 311 и мярка 312 за инвестиции).Подпомагането се предоставя на микро-и малки предприятия в селските райони, извършващи неселскостопански дейности, и на селскостопански производители или членове на земеделското стопанство.

в) годишно подпомагане на селскостопански производители, участващи в схемата за дребни селскостопански производители, установена в дял V от Регламент (ЕС) № DP/2012 -регламента за директните плащания (наричана по-долу „схема за дребни селскостопански производители―), които трайно прехвърлят стопанството си на друг селскостопански производител –това е нова дейност за подпомагане.

Подпомагането се предоставя на селскостопански производители, участващи в схемата за дребни селскостопански производители в момента на внасянето на заявленията им за подпомагане за поне една година, ако са се задължили да прехвърлят цялото си стопанство и съответните права за плащане на друг селскостопански производител. Подпомагането се изплаща от датата на прехвърлянето до 31 декември 2020 г. Подпомагането се равнява на 120 % от годишното плащане, което бенефициентът е получавал по схемата за дребни селскостопански производители.

 

 

Чл.21 –Основни услуги и обновяване на селата в селските райони –сегашни мярка 321 и мярка 322

Подпомагането по тази мярка се отнася единствено до дребна по мащаби инфраструктура съгласно определеното в програмата от всяка държава-членка.

Програмите за развитие на селските райони обаче могат да предвиждат специфични дерогации от това правило за инвестиции в широколентова инфраструктура и енергия от възобновяеми източници. В този случай се предвиждат ясни критерии за осигуряване на взаимно допълване с помощта в рамките на други инструменти на ЕС.

 

 

Чл. 21 –Инвестиции в горските райони и подобряване жизнеспособността на горите –подобно на досегашните мерки122, 223, 226с нови допълнения.

Подпомагането по тази мярка (по чл.22) се отнася до:

а) залесяване и създаване на гористи местности–предоставя се на частни собственици на земи и арендатори, общини и техни сдружения, и покрива разходите за установяване и за годишна премия за хектар, която да покрива разходите за поддръжка, включително ранните и късните прочиствания, за максимален период от десет години.

б) създаване на агро-лесовъдни системи–предоставя се на частни собственици на земи и арендатори, общини и техни сдружения, и покрива разходите за установяване и за годишна премия за хектар, която да покрива разходите за поддръжка за максимален период от три години.

Агро-лесовъдни системи― означава системи за използване на земята, при които се отглеждат комбинирано дървета и екстензивни селскостопански култури на една и съща площ. Подкрепата е до 80 % от сумата за допустима инвестиция за създаване на агролесовъдни системи.

 

 

Чл. 22 –Инвестиции в горските райони и подобряване жизнеспособността на горите –

Подпомагането се отнася до:

в) превенция и възстановяване на вредите върху горите от горски пожари и природни бедствия, включително нашествие от вредители и поява на болест, катастрофични събития и заплахи, свързани с климата -Подпомагането се предоставя на частни, полупублични и публични собственици на земи, общини, държавни гории техни сдружения

г) инвестиции за подобряване на устойчивостта и екологичната стойност, както и на потенциала за смекчаване на последиците от изменението на климата на горските екосистеми -Подпомагането се предоставя на физически лица, частни собственици на гори, частноправни и полупублични организации, общини и техни сдружения.В случай на държавни гори помощ може да се отпуска и на органите, управляващи тези гори, които не зависят от държавния бюджет.

д) инвестиции в нови технологии за лесовъдство и в преработката и търговията на горски продукти-Подпомагането се предоставя на частни собственици на гори, общини и техни сдружения и на МСПза инвестиции за повишаване на потенциала на горското стопанство или свързани с преработка и търговия с добавена стойност за горските продукти.

 

 

Чл.28 -Създаване на групи производители –подобна на досегашната мярка 142.

Ново е, че се подпомагат всички сектори в селското стопанство и са добавени групи производители в горското стопанство.

Подпомагането по тази мярка се отпуска с оглед улесняване на учредяването на групи на производителите в сектора на селското и горското стопанствос цел

адаптиране към пазарните изисквания на продукцията и производството на производители, които са членове на такива групи;

съвместно пускане на стоки на пазара;

установяване на общи правила за информация за продукцията и други дейности, които могат да се осъществяват от групи на производителите, като изграждане на умения и организация за стопанска и търговска дейност и улесняване на иновационните процеси.

 

 

Чл.29 –Агроекология и климат -сегашна мярка 214(биологичното земеделие е изключено от тази мярка и е предвидено в отделна мярка)

Прилагането на тази мярка е задължително

Плащанията за агроекология и климат се отпускат на селскостопански производители, групи селскостопански производители или групи селскостопански производители и други управители на земи, които доброволно се задължават да извършват дейности, състоящи се от един или повече ангажименти за агроекология и климат по отношение на земеделска земя.

Задълженията по тази мярка се поемат за период между пет и седем години.

 

 

Чл.30 –Биологично земеделие

Подпомагането по тази мярка се предоставя на хектар ИЗЗ, на селскостопански производители или групи селскостопански производители, които доброволно се ангажират да преминат към или да поддържат практиките и методите за биологично земеделие, определени в Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета. Условията са като за мярката по агроекология.

 

 

Чл.31 -Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите –сегашна мярка 213и мярка 224(натура 2000 за гори)

Подкрепата, предвидена в тази мярка, се отпуска годишно и за хектар използвана земеделска земя или за хектар гора, за да компенсира бенефициентите за направените разходи и пропуснатите доходи, произтичащи от неблагоприятните условия във въпросните райони, свързани с изпълнението на Директиви 92/43/EИО, 2009/147/EО и 2000/60/EО. Подпомагането се предоставя на селскостопански производители, частни собственици на гори и респективно на сдружения на частни собственици на гори. В надлежно обосновани случаи подпомагане може да се предостави и на други управители на земи.

 

 

Чл.32 -Плащания за райони с природни или други специфични ограничения -плащанията са подобни на мярка 211 и мярка 212.

Плащанията за селскостопански производители в планински райони и в други райони с природни или други специфични ограничения, се отпускат годишно за хектар използвана земеделска земя, за да компенсират селскостопанските производители за направените допълнителни разходи и пропуснатите доходи, свързани с ограниченията за селскостопанско производство в съответния район. Плащанията се отпускат на селскостопански производители, които приемат да упражняват своята селскостопанска дейност в определените райони съгласно член 33.

В периода между 2014 и 2017 г.държавите-членки могат да отпускат плащания по настоящата мярка на селскостопански производители в райони, които са били допустими по член 36, буква a), точка ii) от Регламент (ЕО) № 1698/2005 за програмния период 2007—2013 г. (мярка 212), но вече не са допустими след определянето на новите граници. Тези плащания са намаляващи, като намалението започва през 2014 г. с 80 % от получените плащания през 2013 г. и завършва през 2017 г. с 20 % от тези плащания.

 

 

Чл. 33 –Определяне на районите с природни ограничения

а) планински райони–1.наличието на много неблагоприятни климатични условия поради надморската височина, които значително скъсяват вегетационния период за растениевъдството; 2. наличието, на по-ниска надморска височина, на стръмни склонове в по-голямата част от въпросния район, или комбинация от тези два фактора, като затрудненията, произтичащи от всеки един, взети поотделно, са по-малки, но комбинацията от двата фактора води до еквивалентно затруднение.

б) райони, различни от планински райони със съществени природни ограничения-се разглеждат като райони със съществени природни ограничения, ако най-малко 66 % от използваната земеделска земя отговаря на поне един от критериите, изброени в приложение II, по определената прагова стойност.

в) други райони със специфични ограничения-са допустими за плащане на помощи по член 32, ако са със специфични ограничения и когато управлението на земята следва да продължи с цел запазване или подобряване на околната среда, поддържане на ландшафта и запазване на туристическия потенциал в района, или за защита на бреговата линия. Районите със специфични ограничения обхващат земеделски площи, които са хомогенни от гледна точка на условията за опазване на природата, и тяхната обща площ не надвишава 10 % от територията на съответната държава-членка.

 

 

Чл.34 –Хуманно отношение към животните–сегашна мярка 215

Плащанията за хуманно отношение към животните по настоящата мярка се отпускат на селскостопански производители, които доброволно се задължават да извършват дейности, състоящи се от един или повече поети задължения за хуманно отношение към животните.

 

 

Чл.36 –Сътрудничество –сегашна мярка 124, но допълнена и подобрена.

Широк набор от подкрепа, включително на пилотни проекти, разработването на нови продукти, практики, процеси и технологии в сектора на селското стопанство, храните и сектора на горското стопанство.

Подпомагането по тази мярка насърчава форми на сътрудничество, в които участват най-малко два субекта, по-специално:

а) подходи за сътрудничество между различни участници в селското стопанство и в хранителната верига на ЕС, в горския сектор и между други участници, които допринасят за постигане на целите и приоритетите на политиката за развитие на селските райони, включително междубраншовите организации;

б) създаване на клъстери и мрежи;

в) сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ (Европейско Партньорство за Иновации) за селскостопанска производителност и устойчивост, посочено в член 62. Сътрудничество сред участници в различни региони или държави-членки също е допустимо за подпомагане. Сътрудничеството по тази мярка може да се комбинира с проекти, които се подпомагат по фондове на ЕС на същата територия, различни от ЕЗФРСР.

 

 

Чл.37Управление на риска

Подпомагането по тази мярка обхваща:

а) финансови вноски, изплащани директно на селскостопанските производители, за премиите за застраховкана реколтата, животните и растениятасрещу икономически загуби, причинени от неблагоприятни климатични събития, в случай на болести по животните или по растенията или нашествие от вредители;

б) финансови вноски във взаимоспомагателни фондовеза изплащане на обезщетения на селскостопанските производители за икономически загуби, причинени от поява на болест по животните или по растенията или от екологична катастрофа;

в) инструмент за стабилизиране на доходите под формата на финансови вноски във взаимоспомагателни фондовеза предоставяне на обезщетения на селскостопански производители, които търпят сериозен спад в техните доходи.

Взаимоспомагателен фонд― означава схема, акредитирана от държава-членка съгласно националното законодателство, чиято цел е членуващите селскостопански производители да се застраховат, при която се извършват компенсаторни плащания на членуващите селскостопански производители, претърпели икономически загуби, причинени от поява на болест по животните или по растенията или от екологична катастрофа, или на селскостопански производители, които търпят сериозен спад в техните доходи.

 

Допустимите разходи се свеждат до:

а) изграждането, придобиването, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване,включително компютърен софтуер до пазарната цена на актива;

в) общи разходи, свързани с разноските по букви а) и б), например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, проучвания за техническа осъществимост, придобиване на патенти или лицензии.

В случая на селскостопански инвестиции, не се признават за допустимиза инвестиционно подпомагане закупуването на права за производство на селскостопанска продукция, права на плащане, животни, едногодишни растения и тяхното засаждане.

Авансовите плащания –до 50% -подлежат на условието за предоставяне на банкова гаранция или еквивалентна гаранция, съответстваща на 100 % от размера на авансовото плащане.

По отношение на публичноправните бенефициенти, авансовите суми се плащат на общини, регионални органи и техни сдружения, както и на публичноправни органи.

 

Средство, предоставено като гаранция от публичноправен орган, се счита за еквивалентно на гаранцията, посочена в първата алинея, при условие че органът се задължава да плати сумата, покрита от тази гаранция,ако не се установи право за получаване на изплатения аванс.

Гаранцията може да бъде освободена, когато компетентната разплащателна агенция установи, че размерът на реалния разход, който съответства на публичната помощ, свързана с действието, надхвърля размера на авансовото плащане.

Преглеждане на 1 пост (от общо 1)

Трябва да влезете в системата да за отговорите в тази тема.